Heile éin av fem nordmenn har logga inn med nokon andre sin BankID. Antakeleg har dei fleste gjort det i beste meining, til dømes for å hjelpa ein eldre familiemedlem, som kanskje ikkje er så stødig digitalt.

– Det er særleg dei eldste og yngste familiemedlemmane, som ikkje styrer eigen finans på nett, som kan trenga hjelp i nettbanken sin. Dei er gjerne ikkje klare over at dei ikkje må låna bort BankID-passordet og kodebrikka si, forklarar Ole Petter Aasen, som er produktsjef i BankID.

Om banken oppdagar at nokon andre har fått tilgang til BankID-en, blir han sperra. Dermed kan du faktisk skapa trøbbel ved å «hjelpa» på denne måten. Det er nemleg eit brot på avtalevilkåra – BankID-en er den digitale identiteten din, og skal ikkje delast med nokon.

Ole Petter Aasen, produktsjef i BankID.
Ole Petter Aasen, produktsjef i BankID. Foto: Vipps

Bli disponent

– Éin av fem nordmenn har lånt nokon andre sin BankID, seier Ole Petter Aasen. Til alt hell finst det alternative løysingar, som gjer at du ikkje treng å bryta reglane.

– Om du ønskjer å hjelpa til med rekningsbetaling, bør du bli disponent. Då får du tilgang til bankkontoen til den du ønskjer å hjelpa, gjennom din eigen nettbank, forklarar Aasen.

Kontoeigaren kan nemne opp éin eller fleire disponentar i nettbanken sin, eller så kan banken senda eit disponentskjema i posten.

– Løysingane varierer litt frå bank til bank, men det skal vera ein enkel prosess. Problemet er at mange ikkje er klare over at det er mogleg å bli disponent, seier Aasen. 

Du kan òg sitja saman med den du ønskjer å hjelpa. Den som eig BankID-en kan logga inn og tasta passordet sitt, utan at du ser det, medan du rettleiar, forklarar han.

Når det gjeld andre tenester, til dømes helsenorge.no, er det mogleg å få fullmakt for å få tilgang.

Er du interessert i å bestille eller høyre meir om disposisjonsrett, ta kontakt med oss.

Kan få store følgjer

Over fire millionar nordmenn brukar BankID, og dei aller fleste veit at BankID er privat. Likevel meiner fire prosent at det er i orden å dela passord og kodebrikke med andre, viser ei undersøking utført av Norstat på vegner av Vipps.

Å dela BankID med nokon ein stolar på, går bra i dei fleste tilfelle, men det kan få uheldige følgjer. Det finst òg fleire døme på svindelforsøk med BankID, der framande prøver å lura deg til å logga inn på ei falsk nettside, eller ber deg om å oppgi passordet ditt.

– Med BankID kan du i praksis ta over personen sin identitet: Du kan gjennomføra betalingar, søkja om lån, pantsetja bustaden, og få tilgang til ei rekkje helseopplysningar og offentlege tenester, seier Aasen.

Om du mistenkjer at BankID-en din blir brukt av nokon andre, bør du kontakta banken din med det same.

Om BankID

BankID har det høgaste tryggleiksnivået for innlogging i Noreg. For å få BankID må ein identifisera seg med pass i banken. Det gjer at dei ulike tenestene som brukar BankID kan vera sikre på at du er den du gir deg ut for å vera – samstundes som du kan stola på at personopplysningane dine ikkje kjem på avvegar.

Les meir om BankID og fleire nyttige tips her.