Klagefrist

Du kan klage direkte til Eika Klageordning, krevje nemndbehandling ved Finansklagenemnda eller byggje sak ved dei vanlege domstolane. Klagefristen er seks (6) månader etter at du fekk skriftleg melding om avgjerda vår (gjeld ikkje klagar til domstolane). Dersom du ikkje klagar innan fristen, mister du tilgjenget til å gjere kravet gjeldande. Klagar du direkte til Eika Klageordning blir fristen utsett for nemndbehandling ved Finansklagenemnda med den tida vi bruker for å behandle klagen.

Det er gratis å vende seg til Eika Klageordning og Finansklagenemnda.


Kontakt Eika Klageordning
Dersom du ikkje er fornøgd med korleis vi har behandla saka di, kan du rette ei klage til Eika Klageordning. 
Eika Klageordning vil innhente all nødvendig informasjon/dokumentasjon og gjere ei ny og uavhengig vurdering av saka.


Korleis klage?
Klagaen må vere skriftleg og det må tydeleg gå fram at klaga blir ønskt behandla av Eika Klageordning. Klagen må innehalde dei grunnar som klagen støttar seg til og eventuelle andre opplysningar som du meiner har betydning for at avgjerda bør endrast. Vi tilrår at klageskjemaet til selskapet blir nytta.

Klagen blir sendast til:
Eika Klageordning
Postboks 332
2303 Hamar
klageordning@eika.no

Eika Klageordning registrerer klagesaka og stadfestar mottak. Klageordninga informerer samtidig om forventa behandlingstid og ber ved behov om tilleggsinformasjon. Etter at saka er behandla av Eika Klageordning, blir du orientert om utfallet av klagen. 

Korrespondansen frå klageordninga vil vere per vanleg brev. E-post er ikkje eit eigna kommunikasjonsmiddel for sending av sensitive opplysningar, konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon. Klageordninga vil berre unnataksvis svare på enkle spørsmål og spørsmål som ikkje inneheld sensitive opplysningar eller informasjon av privat karakter via e-post. 
Eika Klageordning ber deg til ikkje å sende sensitive opplysningar eller konfidensiell eller teiepliktbasert informasjon på e-post. 

Finansklagenemnda
Dersom du ikkje kjem til semje med Eika Forsikring, kan du klage til Finansklagenemnda.
Finansklagenemnda er eit tvisteløysingsorgan, og hovudformålet er å behandle tvistar som oppstår mellom finansselskap og deira kundar innanfor tenesteområda forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Behandlinga til finansklagenemnda er etterfølgjande og føreset at innklagd finansselskap har fått høve til å ta stilling til kravet.

Kontaktinformasjon:
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
23 13 19 60
www.finkn.no