Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringa er lovpålagd og gir medarbeidarane dine rett til erstatning etter arbeidsulukker og yrkessjukdomar.
  • Omfattar skadar som arbeidstakarar blir påførte under arbeid, i arbeidstida, på arbeidsstaden
  • Gir erstatning ved påførte og framtidige meirutgifter, samt ervervsmessig uførleik og medisinsk invaliditet
  • Utvid forsikringa til at medarbeidarane blir forsikra for ulukker som skjer på fritida
Kontakt meg om yrkesskadeforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Yrkesskadeforsikring er lovpålagd

Yrkesskadeforsikring er lovpålagd og må kjøpes av arbeidsgivarar som har tilsette. Forsikringa omfattar skadar som arbeidstakaren blir påført under arbeid, i arbeidstida eller på arbeidsstaden.

Yrkesskade

Påførte og framtidige meirutgifter, tapt inntekt.

Tap i fremtidig erverv  22-30 G 
Medisinsk invaliditet over 15% 4.5 G 
Dødsfallerstatning til ektefelle/sambuar 
 - ikkje arvingar etter lova
15 G

Erstatning til barn under 20 år 

1-6,5 G 
Utgifter forbundet med dødsfall  0,5 G
Påførte meirutgifter  Individuelt
Fremtidige meirutgifter Individuelt

Annan ulukkesskade fritid

Påførte og framtidige meirutgifter, tapt inntekt.

Tap av fremtidige erverv 22-30 G
Medisinsk invaliditet over 15% 4,5 G
Dødsfallerstatning til ektefelle/sambuar 
 - ikkje arvingar etter lova
15 G
Erstatning til barn under 20 år  1-6,5 G
Utgifter forbundet med dødsfall 0,5 G
Påførte meirutgifter  Individuelt
Fremtidige meirutgifter   Individuelt

Annen ulykkeskade fritid kan utvides til å omfatte økt ménerstatning. 

Grunnsumen i folketrygda (G)

Forsikringa gir rett til erstatning etter arbeidsulukker og ved sjukdom som er definert som yrkessjukdom. Erstatningsnivåa er standardiserte og blir regulert i forhold til G (grunnsumen i folketrygda), alder og Lønn. Høgare erstatning ved lågare alder.

Grunnsumen (G) er per 1. mai 2022 kr. 111 477. Satsen blir oppdatert i mai kvart år.