Reiseforsikring Bedrift

Reiseforsikring for bedrift gjeld alle typar tenestereiser, også til og frå jobb.
 • Gjeld i heile verda, både på korte dagsreiser og på lengre reiser inntil 77 dagar
 • Utvid forsikringa til å dekkje ferie- og fritidsreiser for medarbeidarane dine med familie
 • Arbeidsgivar sine eigedelar er medforsikra for inntil 50 000 kroner
Kontakt meg om tenestereiseforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette blir dekt av forsikringa:

 • Reisegods - forsikringssum kr 40 000.
 • Arbeidsgivar sine effektar er medforsikra inntil kr 50 000.
 • Reisesykje og heimtransport - uavgrensa sum.
 • Reiseansvar - forsikringssum kr 10 000 000.
 • Reiseavbrot - forsikringssum kr 50 000 per person.
 • Rettshjelp - forsikringssum kr 100 000.
 • Forseinking.
 • Avbestilling - forsikringssum kr 50 000 for kvar sikra. *
 • Evakuering - erstattar nødvendige og dokumenterte meirutgifter  til reise og opphald, maks. 45 dagar. 

 

*Forsikringa må vere i kraft før reisa/depositum blir betalt

 

Forsikringa kan utvidast med:

 • Ferie/fritidsreiser (inkluderer familie).      
 • Reise Pluss.
 •  Ulukke (gjeld der lov om yrkesskade ikkje gjeld).
 • Remplassering (dersom behov for avløysar etter erstatningsmessig heimtransport). 

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å meld skade digitalt, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no