Skattefrådraget er halvert

Det årlege sparebeløpet er framleis 27 500 kroner, men i statsbudsjettet for 2023 valde regjeringa å halvere skattefrådraget, slik at maksimalt skattefrådrag framover utgjer 2750 kroner. Likevel er BSU framleis den mest lønsame spareforma for deg under 34 år; du får den beste renta vår og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad.

BSU-ordninga gjev personar mellom 18 og 34 år høve til å spare inntil 27 500 kroner i året og 300 000 kroner samla. Sparebeløpet skal nyttast til bustadføremål og har eit skattefrådrag for å motivere til sparing i eigen bustad.

Endringa blei gjord gjeldande frå inntektsåret 2023. Det vil seie at dersom du før nyttår 31. desember 2022 fylte opp maksbeløpet på inntil 27 500 kroner på BSU-kontoen din, kan du framleis få det gamle frådraget på 5500 kroner for dette inntektsåret.
 

Fakta om BSU

  • BSU er sparing med skattefrådrag for ungdommar.
  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år.
  • Det årlege sparebeløpet er inntil 27 500 kroner per år.
  • Frådraget er på 10 prosent av det årlege sparebeløpet og inneber eit skattefrådrag på inntil 2750 kroner frå og med januar 2023.
  • Skattefrådraget føreset at du ikkje eig ein bustad eller delar av ein bustad.
  • Ramma for samla sparing er 300 000 kroner (eks. renter).
  • Du kan berre ha éin BSU-konto, men du kan flytte han til ein annan bank dersom du ønskjer det. Har du avslutta kontoen, kan du ikkje seinare opprette ein ny.
  • Pengane på BSU-kontoen kunne tidlegare berre nyttast til kjøp av bustad eller nedbetaling av lån på ein bustad du allereie hadde kjøpt. BSU-midlar kan no også nyttast til påkostnad og vedlikehald av eigen bustad.


Les meir om BSU