Identitetstjuveri - når somme utgir seg for å vere deg!

Identitetstjuveri er alle situasjonar kvar ein person grunnlaus utgir seg for å vere ein annan gjennom misbruk av personopplysingar, med det formålet å oppnå økonomisk vinning, anten gjennom tjuveri, bedrageri, dokumentforfalsking eller andre ulovlege handlingar.

Dersom identitetstjuveri har oppstått gir forsikringsselskapet tilgang til juridisk hjelp inntil kr 50.000,- dersom kredittkortet har vore i bruk dei siste 45 dagane eller har uteståande revolverende kreditt. Eigendelen er på kr 4.000,-.

Korleis hjelper vi deg?

 • Fyrst kan vi saman med deg iverksetje og kome fram til tiltak som du gjennomfører for å forhindre/avgrense ytterlegare misbruk.
 • Vi vil hjelpe med ei sjekkliste for rask skade-førebygging iht. rettleiing frå Datatilsynet.
 • Dersom identitetstjuveri har oppstått gir vi tilgang til juridisk hjelp inntil kr 50.000,-. Vi har ei liste over mogelege advokatar som kan nyttast, men du står fridd til å velje advokat sjølv.
 • Ved behov for juridisk hjelp må du betale ein eigendel på 4.000,-.

Når gjeld forsikringa?

For at forsikringa skal vere gyldig må du ha brukt korta dine dei siste 45 dagane, eller ha uteståande renteberande kreditt før tjuveriet til identiteten blei oppdaga.

Førebygg identitetstjuveri

 • Vêr varsam med personinformasjon
 • Hugs at passord og PIN-kodar er personlege
 • Ha lås på postkasse
 • Dokumenter med personleg informasjon bør øydeleggjast slik at dei ikkje kjem i hende på mogelege tjuvar
 • Vern den private datamaskina di med brannmurar, virusprogram etc.
 • Reserver deg mot at somme endrar postadressa di
 • Sjekke på folkeregisteret kva adresse du er registrert med

Oppdag identitetstjuveri

 • Du mottek telefon, brev eller rekningar som vedkjem produkt/tenester du ikkje har bestilt
 • Uregelmessige belastingar på kredittkort
 • Du mottek stadfestingar på kredittsjekk og kredittrammer utan å ha spurt om dette
 • Du mottek varsel om adresseendring utan at du har bedt om dette

Bekjempe identitetstjuveri

 • Ta kontakt med forsikringsselskapet
 • Reagere umiddelbart ved mistanke om identitetstjuveri
 • Be om sperring av kreditten din hos kredittopplysningsbyråa
 • Steng bankkontoar og be om skriftleg stadfesting på dette
 • Underrette banken om at avvik har hendt
 • Meld forholdet til politiet
 • Ta eventuelt kontakt med Datatilsynet for råd og rettleiing.
Vilkår for identitetstjuveriforsikring