Ein cookie er ei lita fil som nettlesaren lagrar på datamaskina, iPaden eller mobilen du brukar når du besøkjer nettsidene våre eller loggar inn i mobil- og nettbanken. Dette blir også kalla for ein informasjonskapsel. Han vil ikkje identifisere deg personleg og er ikkje skadeleg for datamaskina di.

Vi brukar informasjonskapslar til å:

analysere og lære av korleis du brukar nettsida vår
gje deg informasjon som er tilpassa for deg når du brukar sidene våre
presentere tilpassa og nyttig marknadsføring for deg på andre nettstader du besøkjer
handtere sikker innlogging til løysingane våre

Du kan slå av og på informasjonskapslane sjølv, bortsett frå dei tekniske (som må vere på for at nettsida skal fungere). Du kan slå av og på informasjonskapslar nedst på sida.
Du kan velje å deaktivere cookies i nettlesaren din, men dette kan gjere at nettsidene ikkje fungerer optimalt. 

Det er viktig å vere klar over at cookies ikkje inneheld personleg informasjon, og at dei ikkje kan skade datamaskina di. Men dersom du ønskjer å verne deg mot sporing, er det tilrådd å bruke ein nettlesar med innebygd vern mot skadelege nettsider og slette cookies og historikk i nettlesaren jamleg.

Kva for informasjonskapslar nyttar vi, og kvifor?

Teknisk nødvendige 
Desse er nødvendige for kjernefunksjonaliteten til nettsidene og for å ta hand om tryggleiken din. Vi har vurdert at dei er nødvendige, og dei blir derfor lagra utan samtykke. 

Analyseføremål
Vi nyttar analyseverktøyet Google Analytics for å få innsikt i brukaråtferd og måle trafikken, slik at vi kan forbetre nettstaden, innhaldet og brukaropplevinga. 

Marknadsføring
Vi nyttar informasjonskapslar frå leverandørar av nettannonsar for å kunne gje deg relevant og tilpassa marknadsføring i andre kanalar og nettstader du besøkjer. 


Kor lenge blir informasjonskapslar lagra?
Informasjonskapslar blir verande i nettlesaren din fram til du slettar dei eller dei går ut på dato. Utløpsdatoen varierer, men informasjonskapselen blir typisk oppdatert kvar gong du besøkjer sidene våre.

Korleis kan du velje vekk informasjonskapslar?
Du kan sperre for informasjonskapslar og slette dei i nettlesaren din dersom du ønskjer det. Dersom du ikkje aksepterer nødvendige informasjonskapslar, kan du oppleve at nettsidene våre ikkje fungerer slik dei skal. Du vil kunne oppleve innhaldet på nettsidene som mindre relevant fordi vi ikkje kan tilpasse det for deg. Du vil heller ikkje kunne bruke nett- eller mobilbanken vår.

For å samanfatte: Cookies er små tekstfiler som blir lagra på datamaskina di når du besøkjer ein nettstad. Dei blir brukte av nettstaden for å lagre informasjon om deg og din bruk av nettstaden, slik at nettstaden kan tilpasse seg dine preferansar og gjere det enklare for deg å navigere. 

Meir informasjon om cookies finn du i personverneklæringa vår her.